Doelstelling en actueel beleid

De doelstelling van de stichting is het tot stand brengen en in stand houden en financieel ondersteunen van voorzieningen ten behoeve van de (verdere) ontwikkeling van gemeenschappen, in het bijzonder op het gebied van ambachtsscholen, in het binnen en buitenland.

Onder het motto EDUCATIE VOOR IEDER KIND” hebben een aantal personen het initiatief genomen om deze doelstelling te realiseren, waarbij in eerste instantie drie ambachten centraal staan en wel “timmeren, schilderen en metselen. Tevens het zorgdragen voor het waarborgen van de continuïteit van deze ambachtsscholen is een taak voor de Stichting.

 De stichting is op 3 april 2019 opgericht en is een overeenkomst aangegaan met Stichting Tjommie Foundation (in bezit van de ANBI status) om gezamenlijk een project in Zuid-Afrika te realiseren. Het betreft een ambachtsschool welke door NDLOVU Care Group wordt gerealiseerd. Het betreft hier dus een samenwerking tussen drie partijen. De bouw van de ambachtsschool is gestart en de locatie zal in de eerste helft van 2020 worden opgeleverd. Voor de exploitatie hiervan zijn ook de benodigde middelen noodzakelijk welke door middel van inzet van beide stichtingen worden gerealiseerd.

Inmiddels zijn de eerste activiteiten gestart om gelden te verzamelen om de activiteiten mogelijk te maken. Op 5 oktober 2019 vindt een groot gala plaats om de eerste middelen hiervoor te verwerven.

Werkzaamheden instelling

De stichting heeft de taak om fondsen te werven om de activiteiten te kunnen financieren.

Fondsenwerving

  1. Door het organiseren van events waarbij inkomsten worden gegenereerd door middel van bijvoorbeeld het organiseren van een gala.
  2. Het aangaan van samenwerkingen met andere organisaties
  3. Door het werven van donateurs
  4. Door donaties van het bedrijfsleven
  5. Door sponsoren te koppelen aan de bouwprojecten en opleidingskosten
  6. Door het verkrijgen van legaten

Besteding van gelden

  1. Het realiseren van scholen om kinderen te voorzien van opleiding en educatie op het gebied van ambachten.
  2. Het aanwenden van middelen om de bouw van de ambachtsschool en de opleidingskosten van de kinderen te kunnen bekostigen.
  3. Uitgaven om de fondsenwerving tot stand te brengen
  4. Uitgaven voor het beheer en administratie

 

Beheren van fondsen en vermogen

Zoals boven omschreven wordt de stichting bestuurd door een vijftal bestuursleden met ieder een eigen taak en verantwoordelijkheid. De penningmeester is belast met de uitvoering van de financiële administratie, volledig gescheiden van de andere taken. Elke twee maanden vindt er een vergadering van het bestuur plaats waarbij eenieder een update ontvangt van de inkomsten en uitgaven. De uitgaven per project worden begroot en uitgaven voor de bouw van de ambachtsschool worden voorgelegd aan de vergadering. Eenmaal per kwartaal stemt de voorzitter de financiële status af met de penningmeester. De inkomsten (donaties) worden bijna volledig geïnd via automatische incasso’s. Deze processen verlopen volgens een vast protocol.

Het vermogen van de stichting wordt beheerd door de penningmeester. Het voeren van de financiële administratie (penningmeester) en het goedkeuren en doen van de betalingen (voorzitter) is gescheiden.

Van genoemde vergaderingen worden notulen gemaakt en vastgesteld. Jaarlijks wordt een begroting opgemaakt en periodiek vergeleken met de werkelijkheid.